B r i n g m e 2 l i f e

Vẫn hận duyên mỏng chẳng trách tình không sâu
Ask me anything   Submit